Jadwal Imam Tarawih

Jadwal Imam & Bilal Sholat Tarawih
Periode Ramadhan 1445H / 2024M

No Imam Bilal Tanggal
1 Ust. Mulyadi Syafi'i, S.Pd.I Ust. Agus Wahyudi 11 Maret 2024
2 Ust. Rahmat .K Ust. Muhammad Khaerul 12 Maret 2024
3 Ust. M. Nasir Sdr. Putra Satim 13 Maret 2024
4 Ust. Agus Wahyudi Sdr. Ridwan Nasution 14 Maret 2024
5 H. Abdurrohim Nasution Sdr. Royi Saputra 15 Maret 2024
6 Ust. Ghofur Ust. A. Syarif 16 Maret 2024
7 Ust. Abdul Jalil Nasution Ust. Nurrohman 17 Maret 2024
8 Ust. Yusuf Beni Sdr. Alfi B. Yusuf 18 Maret 2024
9 Ust. Adam Dimyati Sdr. Raffi 19 Maret 2024
10 Ust. Nurrohman Ust. Agus Wahyudi 20 Maret 2024
11 Ust. Mulyadi Syafi'i, S.Pd.I Ust. Nurrohman 21 Maret 2024
12 Ust. Rahmat .K Ust. Muhammad Khaerul 22 Maret 2024
13 Ust. Yusuf Beni Sdr. Putra Satim 23 Maret 2024
14 Ust. Agus Wahyudi Sdr. Ridwan Nasution 24 Maret 2024
15 H. Abdurrohim Nasution Sdr. Royi Saputra 25 Maret 2024
16 Ust. Ghofur Ust. A. Syarif 26 Maret 2024
17 Ust. Abdul Jalil Nasution Ust. Nurrohman 27 Maret 2024
18 Ust. M. Sendi Sdr. Alfi B. Yusuf 28 Maret 2024
19 Ust. M. Nasir Sdr. Raffi 29 Maret 2024
20 Ust. Adam Dimyati Ust. Agus Wahyudi 30 Maret 2024
21 Ust. Mulyadi Syafi'i, S.Pd.I Ust. Nurrohman 31 Maret 2024
22 Ust. Rahmat .K Ust. Muhammad Khaerul 01 April 2024
23 Ust. Yusuf Beni Sdr. Putra Satim 02 April 2024
24 Ust. Agus Wahyudi Sdr. Ridwan Nasution 03 April 2024
25 H. Abdurrohim Nasution Sdr. Royi Saputra 04 April 2024
26 Ust. Ghofur Ust. A. Syarif 05 April 2024
27 Ust. Abdul Jalil Nasution Ust. Nurrohman 06 April 2024
28 Ust. M. Sendi Sdr. Alfi B. Yusuf 07 April 2024
29 Ust. M. Nasir Sdr. Raffi 08 April 2024
30 Ust. Nurrohman Ust. Agus Wahyudi 09 April 2024